Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach
wpisano: 02.09.2022
Jak wierzyć po katolicku?

1.Co to znaczy być rzymskim katolikiem?

Być rzymskim katolikiem znaczy aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła katolickiego,  wierząc w to, co Kościół ten podaje do wierzenia, w życiu codziennym  zaś kierować się przykazaniami Bożymi i kościelnymi.

2.W Kogo i w co wierzymy?

Wierzę  w  Boga  Ojca  wszechmogącego,  Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha  Świętego,  narodził  się  z  Maryi  Panny,  umęczon  pod Ponckim Piłatem,  ukrzyżowan, umarł  i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.  Wstąpił  na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd  przyjdzie sądzić żywych  i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

inaczej mówiąc wierzymy w to, że:

jest jeden Bóg

Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro nagradza, a za zło karze

są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia

dusza ludzka jest nieśmiertelna

łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

3. Jakie znamy modlitwy?

 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją obronę, Gorzkie żale, różaniec, droga krzyżowa.

 4. Jakie znamy Przykazania Boże?

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

5. Do czego zobowiązują nas  przykazania Boże?

Pierwsze  zakazuje czci fałszywych bogów i wzywa do  wiary w Jedynego Boga Stwórcę nieba i ziemi. Fałszywymi bogami naszych czasów są: władza, sława, pieniądz.

Drugie  przestrzega, aby nie powoływać się fałszywie na Pana Boga i nie nadużywać Imienia Bożego. Nadużycie Imienia Bożego polega na tym, że ktoś powołuje się na Nie, by mocą samego Boga  szkodzić innym.

Trzecie  napomina ludzi aby wśród codziennych spraw nie zapomnieli o Bogu. Święcić dzień święty znaczy spędzić go w szczególnej bliskości Boga.

Czwarte jest przestrogą: naród, w którym młode pokolenie nie oddaje rodzicom i przodkom należnej im czci pozbawiony jest przyszłości.

Piąte  chroni przede wszystkim tych, którzy nie mogą się bronić. Zawiera nie tylko zakaz zabijania, ale również wezwanie do obrony praw wszystkich ludzi i do stworzenia bardziej humanitarnych warunków życia.

Szóste i dziewiąte  chronią  miłość małżeńską, która  powinna być odbiciem wiernej miłości Chrystusa do Kościoła.

Siódme i dziesiąte chronią naszą i cudzą własność a zarazem wzywają nas abyśmy umieli się  nimi dzielić dla dobra wszystkich ludzi.

Ósme   podkreśla znaczenie prawdy jako wartości samej w sobie. Okłamując innych okazujemy  im brak szacunku. Gdy próbujemy okłamać Boga zasługujemy na szczególne politowanie, bo przecież Bóg wie o nas wszystko.

6. W jaki sposób troszczymy się o swoje sumienie?

O swoje sumienie troszczymy się: słuchając  jego głosu, praktykując codzienny rachunek sumienia, uczestnicząc w życiu Kościoła, przystępując do sakramentu pokuty.

7. Co trzeba zrobić żeby się dobrze wyspowiadać?

Aby się dobrze wyspowiadać należy spełnić nst. warunki:

Rachunek sumienia, który jest  przypomnieniem sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

Żal za grzechy, któryjest skruchą serca z miłości Boga  lub  ze strachu przed piekłem.

Mocne postanowienie poprawy, które jest szczerą wolą  unikania grzechów w przyszłości

Szczera spowiedź, która jest wyznanie grzechów przed kapłanem

Zadośćuczynienie Bogu i  bliźniemu, które jest  odprawieniem  pokuty zadanej przez kapłana oraz  naprawieniem  (w miarę możliwości)  szkód wynikających z popełnionych grzechów.

 8. O co Pan Jezus prosi nas w poniższych słowach?

 "To jest Ciało moje, które za was  będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę" Łk 22, 19. Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała mojego i nie będziecie pili Krwi mojej nie będziecie mieli życia w sobie" J 6, 54 . " Gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Imię moje, tam jestem pośród nich" Mt 18,20.

 W powyższych słowach Pan Jezus prosi nas o aktywny udział w życiu Kościoła.

 

9. Co obiecał Pan Jezus tym,  którzy  uczestnicząc w życiu  Kościoła,  przyznają  się do Niego  przedludźmi?

 "Do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie;  a każdego, kto mnie się wyprze przed ludźmi, wyprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie".  Mt 10, 32-33

10.Jakie jeszcze zasady obowiązują katolików?

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

11. Co to jest Pismo święte?

Pismo święte jest zbiorem 46 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowego Testamentu,  które napisane zostały przez ludzi  pod natchnieniem Bożym. Razem z Tradycją Apostolską stanowi ono główne źródło  Objawienia Bożego, w którym Bóg powiedział ludziom wszystko to  i  tylko to,  co potrzebne jest nam do zbawienia.

12. Jakie znamy sakramenty święte?

Do sakramentów zaliczamy:

chrzest

bierzmowanie

eucharystia

pokuta

namaszczenie chorych

kapłaństwo

małżeństwo

15. Który dzień tygodnia jest dla chrześcijandniem świętym i dlaczego?

Dniem świętym dla chrześcijan jest niedziela - dzień, w którym Pan Jezus zmartwychwstał.

 

 

W niedzielę 1 paźdz. na Mszy o 11 00 wszystkie dzieci, zwłaszcza komunijne i rocznicowe, otrzymają foldery niedzielnych Mszy św. Po każdej Mszy otrzymywać będą, przez cały rok, naklejki pasujące do układanki.